• ภาษาไทย
    • English

ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ

ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ
ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดให้บริการคลินิกสัตว์น้ำสวยงาม คลินิกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเล และเต่าทะเล เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ยาและสารเคมีในสัตว์น้ำ วิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและฟิสิกส์ บริการดำเนินการวิจัย หรือวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสุขภาพสัตว์น้ำ การผลิตและจัดหาลูกพันธุ์ปลา บริการตรวจและวินิจฉัยสัตว์น้ำนอกสถานที่ การบริการมีดังนี้
การตรวจและวินิจฉัยโรคด้วยเทคนิคทางพีซีอาร์
   - เชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae
   - เชื้อแบคทีเรีย Aeromanas hydrophila
   - เชื้อแบคทีเรีย Flavobacterium columnare
   - การตรวจหาเชื้อไวรัสในกุ้งทะเล
การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียและปรสิต
   - การเพาะแยกเชื้อแบคทีเรียจากตัวอย่างปลาน้ำจืดและสัตว์น้ำชายฝั่ง (Bacterial isolation)
   - การจำแนกเชื้อแบคทีเรียด้วยวิธีทางชีวเคมี (Biochemical test)
   - การตรวจหาปรสิตภายนอก (Skon scraping และ Gill biopsy)
   - การตรวจหาทางจุลพยาธิวิทยา (Histopathology)
   - การ Challenge ปลาทดลองด้วยแบคทีเรีย (Pathogen challeng)