• ภาษาไทย
    • English

หน่วยชันสูตรและวินิจฉัยโรคสัตว์

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ (Veterinary Diagnostic Laboratory)
    หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยเพื่อชันสูตรโรคสัตว์ อีกทั้งยังสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย การบริการมีดังนี้
-    การตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
-    การตรวจวินิจฉัยทางซีรั่มวิทยา
-    การตรวจวินิจฉัยทางแบคทีเรียวิทยา
-    การตรวจวินิจฉัยทางราวิทยา
-    การตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา
-    การตรวจวิเคราะห์โภชนะวัตถุดิบอาหารสัตว์

 

รูปภาพประกอบ: