• ภาษาไทย
    • English

ข้อมูลบุคลากร

×

Error message

User warning: The following module is missing from the file system: ldap_profile. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /home/rmutsv/public_html18/includes/bootstrap.inc).

 

 

 
  
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์
 
วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
 
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์
 
 
 
 
สพ.ญ.กิติกานต์ สกุณา
 
E-mail: kitikarn.s@gmail.com

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
                     วท.ม.(ชีวเวชศาสตร์)

ตำแหน่ง: อาจารย์ 

 
 
 
สพ.ญ.ภัทราภา ซึ้งประสิทธิ์ 
  

E-mail: pattasa@hotmail.com

 

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์
 
 
 
สพ.ญ.บุญฑริกานต์  วิทิตกรกุล
 
E-mail: pompadoowa@gmail.com

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์ 

 
 
 
 สพ.ญ.มธุรส  สุวรรณเรืองศรี 

E-mail: prangkwan@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) 
                          (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ตำแหน่ง: อาจารย์

สพ.ญ.รวิกานต์  อินทร์ช่วย  

E-mail: rawi-k@hotmail.com  

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์

 

สพ.ญ.พุธิตา  เรืองอารีย์รัชต์   

E-mail: nim_eva@hotmail.com
 
วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
 
ตำแหน่ง: อาจารย์ 

 

  สพ.ญ.ชญาดา  หนูเสน 

E-mail: chayada.vet75@gmail.com

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)
 
ตำแหน่ง: 
อาจารย์

 

สพ.ญ.พิมวรางค์  สุขการัณย์ 

E-mail: Prangfanyvet72@gmail.com 

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์

 

 
  

สพ.ญ.รอยพิมพ์  มะพงษ์เพ็ง  

E-mail: PEAK048@hotmail.com  

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์ 

 

น.สพ.วรรษกร  ขอพลอยกลาง 

E-mail: Brassakorn@hotmail.com  

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์

 

 
 
น.สพ.ชุมพล  ต่อบุญ  

E-mail: 

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

ตำแหน่ง: อาจารย์

 

สพ.ญ.วารีรัตน์ นิติภักดิ์

E-mail: wkittimanphan@Yahoo.com

วุฒิการศึกษา: สพ.บ.(สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

                       วท.ม.(วิทยศาสตร์สัตวแพทย์)

ตำแหน่ง: อาจารย์

 

  

 

น.ส.อรรรณ   ดาวัลย์  

E-mail: Orawan36@gmail.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 

 

น.ส. เกศร สังข์งาม 

E-mail: Puy_04_01@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: 

ตำแหน่ง: ผู้ปฎิบัติงานบริหาร 

นายเสกสรรค์ ธัญญลักษณ์

E-mail: Seksan58@hotmail.com.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 

  

น.ส.จันทร์ธิดา วงศ์น้อย 

E-mail: dia.wongnoi@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 
 

นายธีระพงษ์ รัตนพันธ์ 

E-mail: jongjai@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(สัตวศาสตร์)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 
 
 
น.ส.ทิพย์อัปสร เชี่ยวชาญ   

E-mail: Nink2528@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์

  
 
   

นางกนกวรรณ แจ้งใจ 

E-mail: Sine_hihi@hotmail.com

วุฒิการศึกษา: วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์ 
 
 
  
นางมนัชญา ชูบาล 
  
E-mail: Kongraksa_wn@hotmail.com 
 
วุฒิการศึกษา: วท.บ.(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)
 
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
 
  
 
น.ส.นันทพร  แท่งทอง
 
E-mail: Pinny.bt@hotmail.com
 
วุฒิการศึกษา: วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
 
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
 
   
 
 
นายกิตติศักดิ์ ทองหนู 
  
E-mail: noon_2524_noon@hotmail.com
 
วุฒิการศึกษา: วท.บ.(สัตวศาสตร์)
 
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์