• ภาษาไทย
    • English

ประวัติและข้อมูลทั่วไป

โรงพยาบาลสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

      โรงพยาบาลสัตว์ ภายใต้การดูแลของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ซึ่งดำเนินการมาแล้วกว่า 5 ปี โดยเป็นแหล่งสำคัญในด้านการเรียนการสอนของนักศึกษา และให้บริการรักษาสัตว์แก่ประชาชนในเขตภาคใต้ ภายใต้วิสัยทัศน์ในการดำเนินงานที่จะผลักดันให้เป็น “โรงพยาบาลสัตว์ในเขตภาคใต้”